قدم یولی

نام: قدم یولی

خوانندگان: یلدا عباسی و ایوب سعیدی

دسته: موسیقی مقامی خراسانگذاشتن یک دیدگاه